AKTUELLT KONTAKTA OSS SPONSORER
  
 
Startsida
SÅ KAN DU BIDRA
BARNFONDEN/FADDER
VERKSAMHETSBESKRIVNING
MEDLEMSKAP
OM OSS
HISTORIK
PROJEKTEN
FAKTA MUTOMO
PROJEKTEN

Vatten

Torkan som råder långa perioder i Mutomo ger hög prioritet till projekt för att förbättra vattenförsörjningen. Regnvatten lagras, för användning under torrperioderna. Vattendammar och uppsamling i bergsskrevor är andra sätt vi samlar stora regnvattenmängder. Mest förekommande är installation av vattentankar i plast med tillhörande hängrännor från tak. Tidigare tillverkade vi cementputsade vattentankar av tegelsten men värmeutvidgning orsakade ofta sprickbildningar. Vattnet som samlas i dammar och tankar är orent och projekt för rening av vattnet är därför viktiga. Här används främst metoder som använder solenergi. En avsaltningsanläggning som ger 750 liter vatten/ timme har installerats. I dec. 2016 har vi lyckats hitta drickbart vatten i Mugaluni via nya sofistikerade mätmetoder. Här är ett pipelinesystem nu uppbyggt som betjänar 2 000 personer.
Olika metoder av vattenrening har använts och valet av metod beror på hur det används (Sugfilter, vattenfilter och Solvatten för enskilda familjer. Sandfilter och rening med UV-ljus för t.ex. skolor och sjukhus.)
Hållbar utveckling

Flera projekt syftar till att påskynda en hållbar utveckling. Kärnan i arbetet är bildande av grupper för mikrokreditaktivitet, s.k revolving fund groups. För närvarande har vi ca 4 700 medlemmar, som sparar regelbundet en mindre summa varje månad och lånar i den gemensamma fonden. Grupperna tränas med huvudsyftet att medlemmarna ska använda de sparade medlen för vinstgivande affärsverksamhet. Framgångsrika grupper erbjuds kompletterande externa lån från vår egen fond.
Höns- och getuppfödning, trädplantering, biodling, taxi, växthus, inköp av grödor, vattentankar och solcellslampor är exempel på områden som lämpar sig bra för mikrokreditverksamhet.

APROPÅ SOLCELLSLAMPOR
I Afrika söder om Sahara, är det 400 miljoner människor som saknar elektricitet. För belysning är dessa hänvisade till i huvudsak fotogenlampor. En ny beräkning har gjorts beträffande miljöpåverkan från dessa, som används av 1,5 miljarder människor i hela världen. Lamporna orsakar 3 procent av allt sot som alstras. Förutom att avge lika mycket CO2 per liter som en bil så blir effekten mångdubbelt skadlig p.g.a. den ineffektiva förbränningen i fotogenlamporna. Röken från lampor och öppna eldar ger upphov till lungsjukdomar som orsakar miljoner människor lidande och för tidig död.
Afrikas fotogenlampor förbrukar lika mycket fotogen, 75 miljarder liter, som alla jetplan i USA. Det är svårt att ersätta jetbränsle, däremot är det lätt att ersätta lysfotogen.
Våra medlemmar som är med i mirokreditgrupperna kan köpa solcellslampor på avbetalning. I stället för att köpa fotogen amorterar de lampan på ca ett år. En s.k. ”revolving fund ” gör att vi för samma insats kan köpa fler lampor varje år.

Väldigt många bränder orsakas idag av omkullvälta fotogenlampor, detta elimineras.
Många afrikaner har mobiltelefon, nu kan de ladda dem själv via sin solcellslampa och spar därmed laddningskostnad. Både lokal och global vinst.

Skolor

Regeringen har ett grundläggande ansvar för utbildning och att tillgodose behovet av lärare i grundskolan. Behovet av nya skolor och utbyggnad av befintliga är stort och regeringens bidrag otillräckligt. Skolornas standard är dålig. Stöd till skolor, inklusive reparation och byggande, omfattas därför av våra projekt. Viss del av projektkostnaden avsätts till reparationsfond.
Klicka för större bild

Många barn går inte i skolan av olika skäl och analfabetismen är utbredd. Flertalet av fr a grundskolorna har dålig standard och undermålig undervisningsmiljö. Skollokalerna är underdimensionerade, regeringens bidrag otillräckliga och undervisningen bedrivs ofta utomhus. Detta går ganska bra under torrperioderna men är mer problematiskt under regnsäsongerna.

Cirka 60 skolor har renoverats och byggts till. Fyra helt nya skolor har byggts av Mutomoprojekten. Skolorna har hög standard och såväl skolkök som övernattningshus och lärarrum har byggts. Många skolor har elektrifierats med solpaneler, vilket bidragit till bättre studieresultat.

Prioritering av funktionshindrade barn

Klicka för större bild

Vi riktar speciellt vår uppmärksamhet på Kyatune Primary School, där fysiskt och psykiskt funktionshindrade barn är integrerade i den vanliga skolverksamheten.Individuellt stöd

I Mutomo finns många sårbara individer. Antalet föräldralösa barn är högt. Många blir omhändertagna av mor- eller farföräldrar, andra nära släktingar eller andra familjer. De föräldralösa barnens familjer får svårigheter att klara matförsörjning och ekonomi. Individuellt stöd riktas främst till dessa föräldralösa barnens familjer och ges i form av bidrag från enskilda givare. Även stöd till barn med fysiska och psykiska funktionshinder. 2016 hade c:a 40 barn fadderföräldrar som riktar sig till just dessa barngrupper och riktas främst till skolavgifter.
Även samarbete med organisationen Women for Education som syftar till att ge begåvade flickor universitetsutbildning.

Idrott

Klicka för större bild

För att stärka kamratskap och hälsa bland tonåringar bedriver vi fotboll och floor ball (Innebandy) i seriespel för ca 500 ungdomar under hela året. Även löpträning och tillhörande tävlingar bedrivs. Fördelningen av deltagare är jämn mellan pojkar och flickor. Idrottsverksamheten skapar nya plattformar för ungdomar som söker sin identitet.Familjeplanering

Klicka för större bild

En av huvudanledningarna till den låga levnadsstandarden är det stora antalet barn per familj.Varje projekt rör ca 4000 personer. Vi utbildar ca 40 kommunikaörer per projekt, som sedan går ut i området och informerar. Därefter stormöten och individuell behandling.
Även hälsoinformation och nödvändiga vaccinationer görs vid sidan om HIV-information. Projekten riktar sig även till män vilket är en förutsättning för att det skall bil lyckosamt.