KONTAKTA OSS SPONSORER
  
 
Startsida
SÅ KAN DU BIDRA
BARNFONDEN/FADDER
VERKSAMHETSBESKRIVNING
MEDLEMSKAP
OM OSS
HISTORIK
PROJEKTEN
FAKTA MUTOMO
VERKSAMHETSBESKRIVNING

Föreningens organisation

Klicka för större bild

Mutomoprojektet är en ideell förening som har en demokratiskt vald styrelse, offentliga stadgar, regelbundna månatliga möten och öppet medlemskap där alla medlemmar kan vara med och påverka föreningens verksamhet. Varje medlem (inklusive medlemsorganisationer) äger rösträtt vid årsmötet av lika värde. Vid proportionella val framgår mandatfördelningen mellan enskilda medlemmar, familjemedlemmar och medlemsorganisationer.

Styrelsens ledamöter väljs för 2 år framåt. Valberedningen föreslår för årsmötet kandidater till styrelseposterna. Kandidaterna för styrelseledamöter måste vara medlemmar i föreningen. Styrelseledamöterna förväntas med sin yrkeskunskap och arbetslivserfarenhet bidra till att föreningens åtaganden i Mutomo motsvarar givarnas och mottagarnas förväntningar. För styrelseuppdraget utgår ingen ersättningen och utbetalas inga arvoden.
Administrationskostnaden för 2017 var 2 procent

Protokoll från föreningens årsmöte 18 april 2018

VISION 2018

Mutomoprojektets styrelse arbetar fortlöpande med ett Visionsdokument som övergripande ledstjärna för verksamheten.

Här kan du läsa styrelsens Vision 2018

Föreningens Ekonomi

Mutomoprojektet är mycket stolta över hur stor del av insamlingen går till ändamålet (98% under 2017). Givare erbjuds möjligheten att finansiera specifika projekt såsom vattenbrunnar, skolgång för fadderbarn och skolutrustning med den unika möjligheten att få feedback under hela projektets gång. Mutomoprojektet delar inte ut finansiella styrelsearvoden.
Betr. vår kaptialplaceringspolicy:
Vi har räntebärande fonder och även en aktiedepå och vi följer alla linjer för en ansvarsfull kapitalförvaltning. Det innebär att vi ej gör placeringar i företag som har sin huvudverksamhet i vapen, tobak, alkohol,pornografi och fossila bränslen.

Ladda ner och ta del av vår aktieportfölj här!

Årsredovisning och Verksamhetsberättelse 2017

Årsredovisning för räkenskapsåret 2017 inklusive verksamhetsberättelse, resultaträkning, balansräkning och noter.

Mutomo Projektets Årsredovisning 2017

Revisionsberättelse för 2017

Ladda ner Revisionsberättelsen här

Budget för 2018

Här laddar du ner budgeten för 2018

MUTOMOPROJEKTETS STADGAR

Efter att Mutomoprojektets årsmöte 18 april 2018 antagit styrelsens förslag till ändrade och uppdaterade stadgar, antogs dessa stadgeenligt vid ett extra medlemsmöte den 13 september 2018.
Därmed har de nya stadgarna vunnit giltighet.

Nedan finner du de nu antagna stadgarna.

Ladda ner de nya stadgarna här!

INTEGRITETSPOLICY

Den 25 maj 2018 träder den nya dataskyddsförordningen GDPR (General Data Protection Regulation) i kraft. GDPR ersätter den nuvarande personuppgiftslagen (PUL). Syftet med förordningen är att du ska få bättre kontroll över dina personuppgifter.

Vår policy (Integritetspolicy) för att tillgodose lagens krav kan du ta del av härnedan.

Här kan du läsa vår integritetspolicy