AKTUELLT KONTAKTA OSS SPONSORER
  
 
Startsida
SÅ KAN DU BIDRA
BARNFONDEN/FADDER
VERKSAMHETSBESKRIVNING
MEDLEMSKAP
OM OSS
HISTORIK
PROJEKTEN
FAKTA MUTOMO
VERKSAMHETSBESKRIVNING

Föreningens organisation

Klicka för större bild

Mutomoprojekten är en ideell förening som har en demokratiskt vald styrelse, offentliga stadgar, regelbundna månatliga möten och öppet medlemskap där alla medlemmar kan vara med och påverka föreningens verksamhet. Varje medlem (inklusive medlemsorganisationer) äger rösträtt vid årsmötet av lika värde. Vid proportionella val framgår mandatfördelningen mellan enskilda medlemmar, familjemedlemmar och medlemsorganisationer.

Styrelsens ledamöter väljs för 2 år framåt. Valberedningen föreslår för årsmötet kandidater till styrelseposterna. Kandidaterna för styrelseledamöter måste vara medlemmar i föreningen. Styrelseledamöterna förväntas med sin yrkeskunskap och arbetslivserfarenhet bidra till att föreningens åtaganden i Mutomo motsvarar givarnas och mottagarnas förväntningar. För styrelseuppdraget utgår ingen ersättningen och utbetalas inga arvoden.
Administrationskostnaden för 2019 är endast 4 procent enligt budget

Protokoll från föreningens årsmöte 25 april 2019

VISION 2019

Mutomoprojektens styrelse arbetar fortlöpande med ett Visionsdokument som övergripande ledstjärna för verksamheten.

Här kan du läsa styrelsens Vision 2019

Föreningens Ekonomi

Mutomoprojekten är mycket stolta över hur stor del av insamlingen går till ändamålet (97% under 2018). Givare erbjuds möjligheten att finansiera specifika projekt såsom vattenbrunnar, skolgång för fadderbarn och skolutrustning med den unika möjligheten att få feedback under hela projektets gång. Mutomoprojekten delar inte ut finansiella styrelsearvoden.

Årsredovisning och Verksamhetsberättelse 2018

Årsredovisning för räkenskapsåret 2018 inklusive verksamhetsberättelse, resultaträkning, balansräkning och noter.

Mutomoprojektens Årsredovisning 2018

Revisionsberättelse för 2018

Ladda ner Revisionsberättelsen här

Budget för 2019

Här laddar du ner budgeten för 2019

MUTOMOPROJEKTENS STADGAR

Efter att Mutomoprojektens årsmöte 18 april 2018 antagit styrelsens förslag till ändrade och uppdaterade stadgar, antogs dessa stadgeenligt vid ett extra medlemsmöte den 13 september 2018.
Därmed har de nya stadgarna vunnit giltighet.

Nedan finner du de nu antagna stadgarna.

Ladda ner de nya stadgarna här!

INTEGRITETSPOLICY

Den 25 maj 2018 trädde den nya dataskyddsförordningen GDPR (General Data Protection Regulation) i kraft. GDPR ersatte därmed den tidigare personuppgiftslagen (PUL). Syftet med förordningen är att du ska få bättre kontroll över dina personuppgifter.

Vår policy (Integritetspolicy) för att tillgodose lagens krav kan du ta del av härnedan.

Här kan du läsa vår integritetspolicy